Hypnose voor bevallen
Hypnose voor bevallen
algemene voorwaarden Docenten Training
“Terugkijkend op de cursus en de bevalling kunnen wij met recht zeggen dat we een intens mooie ervaring hebben gehad waar we met veel positiviteit en warmte op terug kijken. De cursus van Mucha Mama bij Andrea heeft hier zeker een groot aandeel in gehad!”   Charlotte & Stefan
hypnobirthing zwangerschapscursus voor een positieve bevalling
mucha mama hypnobirthing utrecht
Mucha Mama is een geregistreerd merknaam van Mucha Mind. © Copyright Mucha Mind 2011 - 2018  Alle rechten voorbehouden.
mucha mama ®

hypnobirthing cursussen

Algemene Voorwaarden Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster cursus van toepassing op Cursusleidsters/Docenten werkzaam met Mucha Mama Hypnobirthing methode en cursisten die deelnemen of deel gaan nemen aan de Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster/Docenten cursus. Mucha Mama is een geregistreerd merknaam van Mucha Mind, gevestigd te Hellevoetsluis Versie geldig vanaf 1 Juli 2018 Mucha Mind: KVK nr: 53820975 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, websites, samenwerkingsverbanden, diensten, producten en aanbiedingen van Mucha Mama. Mucha Mama is een handelsnaam en merknaam van Mucha Mind. In deze voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de naam Mucha Mama, hieronder wordt bedoeld de handelsnaam Mucha Mama en het bedrijf Mucha Mind. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk bij inschrijving en opgenomen op de Cursusleidster/Docenten internetsite van Mucha Mama en/of Mucha Mind. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2. In deze voorwaarden wordt gebruik gemaakt van het woord cursist, hieronder wordt bedoeld de cursist die deelneemt of deel gaat nemen aan de Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursus. 1.3. In deze voorwaarden kan ook gebruik gemaakt worden van het woord Docente, hieronder wordt bedoeld de cursiste van de Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster/Docenten cursus die de cursus heeft afgerond en gereed is om cursussen te geven of al cursussen geeft. 1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de voorwaarden akkoord gaat. Mucha Mama behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.4 Mucha Mama behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen en/of te wijzigen. 1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mucha Mama erkend. 1.6 Mucha Mama garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 2. Levering 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering van digitale producten vindt plaats na betaling. Mucha Mama doet er alles aan om binnen 24 uur per email de benodige toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes aan de cursist ter beschikking te stellen tot het beveiligde Cursiste gedeelte van de Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster/Docenten website. Weekend en feestdagen kunnen invloed hebben op deze aanlevertijd. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mucha Mama product bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de cursist binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Aan de leveringsplicht van Mucha Mama zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mucha Mama geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 3. Prijzen 3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van prijswijzigingen, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en incl. BTW. 4. Zichttermijn / herroepingsrecht 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd, voor digitale producten begint deze termijn op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd per email of andere digitale leveringsmethode. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mucha Mama heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mucha Mama. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mucha Mama er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals de hypnobirthing cursus of hypnobirthing Cursusleidster/Docenten cursus van Mucha Mama. 4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: " diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien dagen. " goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben " audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken 5. Gegevensbeheer 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mucha Mama, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mucha Mama. Mucha Mama houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 5.2 Mucha Mama respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 5.3 Mucha Mama maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 6. Garantie 6.1 Mucha Mama garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 6.2 De garantietermijn van Mucha Mama komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Mucha Mama is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mucha Mama) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Mucha Mama. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Mucha Mama schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Na constatering van de gebreken,  Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mucha Mama in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mucha Mama en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 7. Aansprakelijkheid 7.1 Mucha Mama aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de afnemer onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden. 7.2 Mucha Mama is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cursist welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de cursus en/of workshop bij de cursist aanwezige medische, psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening. 7.3 Mucha Mama is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 7.4 Indien klachten van de afnemer door Mucha Mama gegrond worden bevonden, zal Mucha Mama naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mucha Mama en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Mucha Mama) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mucha Mama gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mucha Mama voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 7.5 Mucha Mama kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade. 7.6. Mucha Mama behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een cursus, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet. 7.7 Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Mucha Mama is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursus of de annulering van de cursus. 7.8 De inhoud van de Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursus bevat geen medische advies en / of is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies, Mucha Mama Cursusleidster/Docenten Cursisten en/of deelnemers van de Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursus dienen advies van een arts of verloskundige te zoeken voor medische of gezondheids-gerelateerde zaken rondom de zwangerschap, bevalling of kraamzorg. Mucha Mama is niet aansprakelijk voor medische problemen. 7.9 Mucha Mama en de trainers zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen. 7.10 De Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursist past interventies of oefeningen, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen tijdens de cursus, onder geen beding toe op anderen totdat de cursist van de Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursus, deze cursus compleet heeft afgerond of toestemming heeft ontvangen van Mucha Mama. 8. Overeenkomst 8.1 Een overeenkomst tussen Mucha Mama en een cursist komt tot stand nadat een inschrijving en/of betaling is gemaakt. 8.2 Mucha Mama behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen, inschrijvingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 9. Afbeeldingen en specificaties 9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mucha Mama gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 10. Overmacht 10.1 Mucha Mama is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mucha Mama alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 Mucha Mama behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mucha Mama gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.  10.4 Indien Mucha Mama bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 11. Eigendomsvoorbehoud 11.1 Eigendom van alle door Mucha Mama aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mucha Mama zolang de afnemer de vorderingen van Mucha Mama uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mucha Mama wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 11.2 De cursist en/of /Mucha Mama Cursusleidster/Docenten is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 11.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mucha Mama of een door Mucha Mama aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mucha Mama haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 12. Intellectuele eigendom 12.1. Mucha Mama behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mucha Mama heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht. 12.2. Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Mucha Mama. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Mucha Mama voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Mucha Mama mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden. 13. Inschrijving 13.1 Deelname aan de Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster/Docenten cursus is definitief nadat Mucha Mama en/of Mucha Mind het cursusgeld heeft ontvangen. Wanneer de cursist niet kan deelnemen aan de cursus dient deze Mucha Mama hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. In alle gevallen geldt het volgende: - bij annulering tot 30 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd minus de administratiekosten en cursusmaterialen die al zijn verstrekt. - bij annulering vanaf 30 werkdagen tot 20 werkdagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + administratiekosten en vergoeding voor de cursusmaterialen die al zijn verstrekt, verschuldigd. - bij annulering vanaf 20 werkdagen dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd. 13.2 Onder bepaalde omstandigheden of medische redenen kan een cursus eenmalig verschoven worden. Dit is onder voorbehoud van Mucha Mama. Indien er meer cursussen verschoven worden of indien er workshops niet gevolgd worden zal er een herberekening plaats vinden. Deze berekening is dan voor het volledige bedrag van de reeds gevolgde cursussen en nog te volgen cursussen zonder de korting. 13.3 Mucha Mama behoudt zich het recht voor cursussen af te zeggen wanneer er minder dan 3 aanmeldingen zijn.  Mucha Mama zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen op een ander tijdstip of op een andere cursuslocatie. Wanneer dit niet lukt zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld minus al verstrekte cursusmaterialen worden geretourneerd. 13.4 Mucha Mama behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor een cursus te weigeren in verband met psychische klachten van de klant, omdat de klant niet geschikt lijkt voor de cursus of omdat de lesruimte vol is. 14. Vervanging cursus Cursusleidster of trainer Mucha Mama is te allen tijde gerechtigd een Cursusleidster te laten invallen voor een andere Cursusleidster of trainer. 15. Cursusleidster/Docente 15.1. Alleen nadat de complete Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster/Docenten cursus is betaald en afgerond (6 studiedagen en 2 praktijkdagen) en de eindopdracht (examen) met eindoverleg successvol is afgerond, kan de cursist zich Cursusleidster/Docente noemen. Bevestiging hiervan wordt door Mucha Mama verstrekt bij email. 15.2. Na volledige betaling en succesvolle afronding van de cursus, ontvangt de Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster/Docente van Mucha Mama: Een persoonlijk  Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster/Docente certificaat Een persoonlijke digitale ”badge’ welke de Cursusleidster/Docente kan gebruiken ter promotie van de cursussen Inlogcodes tot de beveiligde Cursusleidster/Docente website van Mucha Mind. Een persoonlijke pagina op de Mucha Mama website ter promotie van de cursussen gehouden door desbetreffende Cursusleidster/Docente. Naar eigen keuze de mogelijkheid om alle cursusdata op de Mucha Mama website te promoten. 16. Inschrijving en cursusmaterialen voor clienten 16.1. Op alle Mucha Mama Hypnobirthing cursusmaterialen die aan clienten worden overhandigd berust het Copyright en auteursrecht bij Mucha Mind. Deze cursusmaterialen kunnen niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gedupliceerd, verkocht of gekopieerd, aan derden 16.2. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het cursusmateriaal berusten bij Mucha Mind (voor zover van toepassing).  Het verkopen of afstaan van het cursusmateriaal, zowel electronisch, digitaal of in papiervorm, aan derden, anders dan de client van de Mucha Mama Hypnobirthing Cursus,  is niet toegestaan. 16.3. Mucha Mind fungeert uitsluitend als een doorgeefluik voor de ontvangen betalingen van clienten. Op de ontvangen fee wordt door Mucha Mind een bijdrage ingehouden voor de verrichte administratieve diensten. 16.4. Zodra een client zicht inschrijft voor de Mucha Mama Hypnobirthing cursus en betaling is voldaan,verricht Mucha Mama de volgende administratieve diensten: Bevestiging van de inschrijving naar de client per email. Toegang voor de client tot het clientenpakket door middel van inlogcodes tot het beveiligde gedeelte van de website. Met de inlogcodes (persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord) krijgt de client toegang tot de online digitale cursusmaterialen bestaande uit: cursusboek Hypnobirthing – Mucha Mama Methode, 5 hypnose- en affirmatie luistersessies, 4 lesfilmpjes en online resources zoals informatie over houdingen, inleiding, etc. Deze online cursusmaterialen staan op een beveiligd gedeelte van de Mucha Mama website waarvan het gebruik wordt gecontroleerd. 16.5. Zodra een client zich inschrijft voor de Mucha Mama Hypnobirthing cursus en betaling is voldaan, ontvangt de Cursusleidster/Docente van Mucha Mama de clientgegevens en welke cursus deze voor heeft ingeschreven.16.6. Zodra de client tot betaling is overgegaan en de client inlogcodes voor het online cursusmateriaal heeft ontvangen, is de desbetreffende Cursusleidster/Docente de bijdrage voor administratiekosten verschuldigd. Deze bijdrage is in totaal  €36 (incl. BTW en eventuele verzending) en wordt ingehouden voor de verrichte administratieve diensten.  16.7. Als de betaling van de client eenmaal ontvangen is door Mucha Mind namens de Cursusleidster/Docente, zal betaling aan de Cursusleidster/Docente binnen 5 werkdagen plaatsvinden. De betaling bestaat uit het bedrag dat de client heeft betaald aan Mucha Mama en Mucha Mama heeft ontvangen namens de Cursusleidster/Docente,  minus het bedrag van €36. 16.8. De Cursusleidster/Docente overhandigt alle clienten gedurende de Mucha Mama Hypnobirthing cursus: een Mucha Mama Oefenboek. Alle handouts in het oefenboek zijn als Cursusleidster/Docente vrij verkrijgbaar via het online beveiligde ''Cursusleidster/Docente'' gedeelte van de website. Na het succesvol slagen voor het examen ontvangt de Cursusleidster/Docente toegang hiervoor met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. 16.8 Mucha Mama zal Cursusleidsters/Docentens de mogelijkheid bieden om betalingen van clienten via de Mucha Mama website laten geschieden. Betalingen van clienten kunnen via iDeal, PayPal, Mastercard of Visa plaatsvinden. Deze betaling wordt bij ontvangst door Mucha Mind, binnen 5 werkdagen overgemaakt naar de opgegeven rekening van de Cursusleidster/Docente. De kosten van de betaling zijn inbegrepen in het bedrag van €36 voor Mucha Mama. 17. Lesgeven in Mucha Mama Hypnobirthing cursussen 17.1. De inhoud van Mucha Mama Hypnobirthing cursussen kunnen alleen in een voorbestemde format gegeven worden. De Cursusleidsters/Docentess hebben de vrije keuze om de Mucha Mama hypnobirthing groep- en/of privécursus op de volgende manieren te geven: a. In 1 volledige cursusdag van 7,5 uur incl. lunch- en koffiepauzes b. In 3 bijeenkomsten van 2,5 uur elk incl. koffiepauzes c. in 2 bijeenkomsten van 3,5 uur elk excl. koffiepauzes 17.2. Cursusleidsters/Docentes kunnen alleen in de voorbestemde van tevoren afgesproken regio of stad lesgeven. Veranderingen hier in gaan in overleg met Mucha Mama. 17.3. Inactiviteit van een cursusleidster/docente in een vantevoren gekozen en afgesproken plaats of regio voor een periode langer 6 maanden kan resulteren in opzegging en/of dat deze plaats of regio aan een andere Cursusleidster/Docente wordt toegewezen tenzij deze inactiviteit vooraf schriftelijk is overeengekomen met Mucha Mind. 18: Verantwoordelijkheden Cursusleidsters/Docentes De Cursusleidster/docente zal: zich ten alle tijde op een professionele wijze gedragen, zij het tijdens de cursus, in schriftelijke of telefonische of digitale communicatie. al het mogelijke doen om het imago en de reputatie van Mucha Mama en Mucha Mind hoog te houden. vragen die tijdens de cursus niet door de Cursusleidster/Docente beantwoord kunnen worden, doorverwijzen naar Mucha Mama en/of Mucha Mind of als het om een gezondheidszorg vraag gaat, doorverwijzen naar desbetreffende specialist zoals huisarts, verloskundige, gyneacoloog e.d. zich ertoe verbinden uitsluitend het Mucha Mama cursusmateriaal te gebruiken en dit cursusmateriaal van Mucha Mind af te nemen. de volledige overeenkomst en daarbij behorende informatie confidentieel te houden zich ertoe verbinden de krachtens deze overeenkomst geleverde documentatie en adviezen in vertrouwen te houden en ze niet te kopiëren of bekend te maken aan derden. zich eveneens onthouden van het openbaar maken van de werkwijzen van Mucha Mama en/of Mucha Mind en van deze overeenkomst zelf geen andere hypnobirthing zwangerschapscursus, hypnose voor bevallen cursus of een zwangerschapscursus met hypnobirthing elementen aanbieden naast de mucha mama hypnobirthing cursus 19: Eigen verantwoordelijkheden Cursusleidsters 19.1. Cursusleidsters/Docenten bepalen zelf wanneer, hoe laat, waar (binnen het gekozen werkgebied) en hoe vaak een cursus plaatsvindt. 19.2. Cursusleidsters/Docenten zijn vrij in de keuze om werk te verrichten. Cursusleidsters/Docenten zijn vrij in de keuze om een cursus te cancellen, clienten door te sturen of een client te weigeren. 19.2. Cursusleidsters/Docenten opereren zelfstandig en zijn als zelfstandige zelf verantwoordelijk voor: communicatie en zorg van klanten het voeren van een eigen boekhouding (al dan niet uitbesteed) het regelen van vervanging door een andere Cursusleidster in geval van ziekte of het regelen van een andere cursusoptie voor de client als door ziekte een cursus door de Cursusleidster wordt gecancelled. inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel   het kiezen van eigen cursusdata en bepalen zelf hoe vaak een cursus wordt gehouden. het kiezen van een eigen cursuslocatie (binnen het gekozen werkgebied) het plegen van acquisitie het afsluiten en actief houden van een eigen beroeps- of aansprakelijkheidsverzekering het plegen van eigen investeringen 20: Aansprakelijkheid belastingen, premies sociale verzekeringswetten en omzetbelasting 20.1. De Cursusleidster verklaart werkzaamheden uit te oefenen in een zelfstandige capaciteit.. 20.2. Geld ontvangen door Mucha Mama namens de Cursusleidster, wordt aan de Cursusleidster betaald minus een bedrag van  €36  voor Mucha Mama. 20.3. Het over de aan de Cursusleidster betaalde cursusgelden verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting en eventueel verschuldigde bedrag aan premies sociale verzekeringswetten zijn voor rekening van de Cursusleidster. 20.4. De Mucha Mama Cursusleidster vrijwaart Mucha Mama/Mucha Mind voor eventuele aanspraken van de fiscus en /of de uitvoeringsinstelling voor niet-betaalde belastingen en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot de betaalde cursusgelden. 20.5. Mocht onverhoopt de uitvoering van deze overeenkomst zodanige vorm hebben aangenomen dat in fiscaal of sociaalverzekeringsrechtelijk opzicht vast komt te staan dat er sprake is van arbeidsovereenkomst, dan hebben genoemde cursusgelden te gelden als het brutoloon, inclusief vakantiebijslag. 21: Verantwoordelijkheden Mucha Mama 21.1 Mucha Mama verleent aan de Cursusleidster het recht om de geregistreerde handelsnaam Mucha Mama® te gebruiken voor de exploitatie van de cursussen. 21.2 Mucha Mama stelt aan de Cursusleidster haar know-how en ervaring ter beschikking in verband met het geven van de Mucha Mama Hypnobirthing cursussen. 21.3 Mucha Mama zal een bepaalde hoeveelheid flyers beschikbaar stellen zodat de startende Cursusleidster haar cursussen kan promoten. 21.4 Mucha Mama zal trachten om minimaal 1 x per jaar een Marketing bijeenkomst te houden. 21.5 Mucha Mama zal trachten om minimaal 1 x per jaar een teammeeting te organiseren waarin Cursusleidsters/Docenten een band kunnen vormen, kunnen netwerken en brainstormen. 22.6 Mucha Mama heeft het recht om in elke plaats, regio of land de merknaam Mucha Mama te promoten. 22. Prijzen 22.1 Om de kwaliteit te waarborgen en oneerlijke concurrentie te voorkomen. zijn er verschillende beperkte prijzen die de Cursusleidster per stel kan berekenen: De prijsstructuren voor de groepscursus is als volgt: 1 dagcursus: tussen €219 en €299 per cursus 2 bijeenkomsten cursus tussen €219 en €299 3 bijeenkomsten cursus tussen €219 en €299 Ook zijn er 2 prijsstructuren voor de privécursus: 1 dagcursus: tussen €349 en € 399 euro per cursus 2 bijeenkomsten cursus tussen € 349 en €449 euro per cursus 3 bijeenkomsten cursus tussen € 349 en €449 euro per cursus De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro's en inclusief BTW. De prijs is inclusief het bijwonen van 2 personen en het clientenpakket oftewel cursusmateriaal. 23. Opzegging als Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster. 23.1. Op elk gegeven moment kan een Mucha Mama Cursusleidster haar lidmaatschap en verantwoordelijkheden opzeggen, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan. Na de opzegging wordt de persoonlijke Cursusleidster pagina van deze Cursusleidster van de Mucha Mama website verwijderd. 23.2. Tot 2 jaar na opzegging is er een geheimhoudingsplicht en kan de voormalig Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster voor een periode van 2 jaar, zonder uitsluitelijk schriftelijke overeenkomst van Mucha Mind, geen andere hypnobirthing of Mucha Mama cursussen geven. 23.3. De Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster is na opzegging niet meer gemachtigd om de Mucha Mama naam, Mucha Mama Cursusleidster Badge, cursus informatie of cursusmaterialen te gebruiken, te kopieren, te distribueren, aan te passen, geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden. 23.4. Alle door Mucha Mama van merknaam voorzien verstrekte spullen zullen door de Cursusleidster na opzegging worden geretourneerd aan Mucha Mama. 24. Opzegging van een Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster. 24.1. Bij het niet nakomen van deze algemene voorwaarden kan op elk gegeven moment het lidmaatschap van een Mucha Mama Cursusleidster worden ingetrokken en per direct worden opgezegd door Mucha Mind 24.2. Na de opzegging wordt de persoonlijke Cursusleidster pagina van deze Cursusleidster van de Mucha Mama website verwijderd. 24.2. Tot 2 jaar na opzegging is er een geheimhoudingsplicht en kan de voormalig Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster voor een periode van 2 jaar, zonder uitsluitelijk schriftelijke overeenkomst van Mucha Mind, geen andere hypnobirthing of Mucha Mama cursussen geven. 24.3. De Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster is na opzegging niet meer gemachtigd om de Mucha Mama naam, Mucha Mama Cursusleidster Badge, cursus informatie of cursusmaterialen te gebruiken, te kopieren, te distribueren, aan te passen, geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden. 24.4. Alle door Mucha Mama van merknaam voorzien verstrekte spullen zullen door de Cursusleidster na opzegging worden geretourneerd aan Mucha Mama. 25. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid 25.1 Op deze voorwaarden en overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 25.2 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 25.3 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mucha Mama en de cursist en/of Cursusleidster, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Mucha Mama er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van een andere plaats te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 26. Klachten Een Mucha Mama Cursusleidster of Mucha Mama Cursusleidster Cursist kan een klacht schriftelijk indienen bij Mucha Mind: Opzoomerlaan 94, 3221 AP  Hellevoetsluis
· · ·
Algemene Voorwaarden Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster cursus van toepassing op Cursusleidsters/Docenten werkzaam met Mucha Mama Hypnobirthing methode en cursisten die deelnemen of deel gaan nemen aan de Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster/Docenten cursus. Mucha Mama is een geregistreerd merknaam van Mucha Mind, gevestigd te Hellevoetsluis Versie geldig vanaf 1 Juli 2018 Mucha Mind: KVK nr: 53820975 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, websites, samenwerkingsverbanden, diensten, producten en aanbiedingen van Mucha Mama. Mucha Mama is een handelsnaam en merknaam van Mucha Mind. In deze voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de naam Mucha Mama, hieronder wordt bedoeld de handelsnaam Mucha Mama en het bedrijf Mucha Mind. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk bij inschrijving en opgenomen op de Cursusleidster/Docenten internetsite van Mucha Mama en/of Mucha Mind. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2. In deze voorwaarden wordt gebruik gemaakt van het woord cursist, hieronder wordt bedoeld de cursist die deelneemt of deel gaat nemen aan de Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursus. 1.3. In deze voorwaarden kan ook gebruik gemaakt worden van het woord Docente, hieronder wordt bedoeld de cursiste van de Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster/Docenten cursus die de cursus heeft afgerond en gereed is om cursussen te geven of al cursussen geeft. 1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de voorwaarden akkoord gaat. Mucha Mama behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.4 Mucha Mama behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen en/of te wijzigen. 1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mucha Mama erkend. 1.6 Mucha Mama garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 2. Levering 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering van digitale producten vindt plaats na betaling. Mucha Mama doet er alles aan om binnen 24 uur per email de benodige toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes aan de cursist ter beschikking te stellen tot het beveiligde Cursiste gedeelte van de Mucha Mama Hypnobirthing Cursusleidster/Docenten website. Weekend en feestdagen kunnen invloed hebben op deze aanlevertijd. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mucha Mama product bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de cursist binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Aan de leveringsplicht van Mucha Mama zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mucha Mama geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 3. Prijzen 3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van prijswijzigingen, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en incl. BTW. 4. Zichttermijn / herroepingsrecht 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd, voor digitale producten begint deze termijn op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd per email of andere digitale leveringsmethode. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mucha Mama heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mucha Mama. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mucha Mama er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals de hypnobirthing cursus of hypnobirthing Cursusleidster/Docenten cursus van Mucha Mama. 4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: " diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien dagen. " goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben " audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken 5. Gegevensbeheer 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mucha Mama, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mucha Mama. Mucha Mama houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 5.2 Mucha Mama respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 5.3 Mucha Mama maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 6. Garantie 6.1 Mucha Mama garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 6.2 De garantietermijn van Mucha Mama komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Mucha Mama is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mucha Mama) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Mucha Mama. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Mucha Mama schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Na constatering van de gebreken,  Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mucha Mama in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mucha Mama en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 7. Aansprakelijkheid 7.1 Mucha Mama aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de afnemer onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden. 7.2 Mucha Mama is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cursist welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de cursus en/of workshop bij de cursist aanwezige medische, psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening. 7.3 Mucha Mama is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 7.4 Indien klachten van de afnemer door Mucha Mama gegrond worden bevonden, zal Mucha Mama naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mucha Mama en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Mucha Mama) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mucha Mama gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mucha Mama voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 7.5 Mucha Mama kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade. 7.6. Mucha Mama behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een cursus, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet. 7.7 Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Mucha Mama is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursus of de annulering van de cursus. 7.8 De inhoud van de Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursus bevat geen medische advies en / of is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies, Mucha Mama Cursusleidster/Docenten Cursisten en/of deelnemers van de Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursus dienen advies van een arts of verloskundige te zoeken voor medische of gezondheids- gerelateerde zaken rondom de zwangerschap, bevalling of kraamzorg. Mucha Mama is niet aansprakelijk voor medische problemen. 7.9 Mucha Mama en de trainers zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen. 7.10 De Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursist past interventies of oefeningen, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen tijdens de cursus, onder geen beding toe op anderen totdat de cursist van de Mucha Mama Cursusleidster/Docenten cursus, deze cursus compleet heeft afgerond of toestemming heeft ontvangen van Mucha Mama. 8. Overeenkomst 8.1 Een overeenkomst tussen Mucha Mama en een cursist komt tot stand nadat een inschrijving en/of betaling is gemaakt. 8.2 Mucha Mama behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen, inschrijvingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 9. Afbeeldingen en specificaties 9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mucha Mama gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 10. Overmacht 10.1 Mucha Mama is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mucha Mama alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 Mucha Mama behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mucha Mama gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.  10.4 Indien Mucha Mama bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 11. Eigendomsvoorbehoud 11.1 Eigendom van alle door Mucha Mama aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mucha Mama zolang de afnemer de vorderingen van Mucha Mama uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mucha Mama wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 11.2 De cursist en/of /Mucha Mama Cursusleidster/Docenten is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 11.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mucha Mama of een door Mucha Mama aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mucha Mama haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 12. Intellectuele eigendom
algemene voorwaarden Docenten Training
“In Januari is onze zoon geboren: Een bevalling zoals ik gehoopt had; thuis, rustig, bijzonder.....”   Anne & Michiel
Mucha Mama is een geregistreerd merknaam van Mucha Mind. © Copyright Mucha Mind 2011 - 2017 Alle rechten voorbehouden .
mucha mama ®
hypnobirthing cursussen